مورد نیاز برای ساخت و ساز از آلومینیوم روکش سقف هستند؟

- Sep 11, 2017 -

اول: الاستیک خط - با توجه به سطح کف و طراحی ارتفاع استاندارد طول دیواره اطراف ارتفاع سقف از سقف و در امتداد ارتفاع خط سقف در دیوار با دلسرد شدن فایل زیر موقعیت خط.

دوم: رونق اصلی - در بازی خوب ارتفاع خط سقف نصب و دلسرد شدن موقعیت خط به پایین تر پایان رونق رونق تعیین و نصب نوار معلق. باید فاصله آن بین 900-1200mm نیز نیاز حلق آویز نقاط به طور مساوی توزیع شده است.

سوم: نصب و راه اندازی اصلی دلسرد شدن - فاصله بین 900-1200 mm دلسرد شدن اصلی با تطبیق دلسرد شدن قطعات معلق و آویزان برای نصب باید و دلسرد شدن نصب دوم مبتنی بر انتخاب شده آلومینیوم روکش مدل های خاص و دستورالعمل به انجام، و همچنین نصب لایه سطحی و دست و پنجه نرم محصول باید مبتنی بر مدل انتخاب شده و دستورالعمل انجام.