واندا پلازا آلومینیوم ورق دکوراسیون سیستم

- Aug 22, 2018 -مواد کامپوزیت آلومینیوم به طور معمول مواد انتخاب های مسطح پوششی، در برخی موارد صفحه سیستم های پانل استفاده بیش از مواد کامپوزیت آلومینیوم. طراحی و ساخته شده به درستی، سیستم بشقاب و نیز سیستم ارایه انجام می.

BAHE ویژه ساخت و محیط ها به منظور ارائه سیستم های پلیت که ارایه سیستم های برابر در عملکرد استفاده می کند. و با کارایی بالا پست کاربردی پس از اتمام موجود امروز، ورق می تواند مورد استفاده قرار گیرد بدون کیفیت certificing. نقطه poillet گلوله کمک خواهد کرد که شما تعیین که سیستم مناسب برای پروژه شما است.

Wanda-Plaza-Moulde-aluminum-system.jpg