عوامل اصلی تعیین کیفیت و قیمت ورق آلومینیوم دال

- Sep 11, 2017 -

آلومینیوم مواد برای سقف آلومینیوم آلیاژی، می تواند وجود داشته باشد هیچ آلومینیوم خالص. اما به دلیل مختلف آلیاژ محتوای ناشی از خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم مختلف است، استفاده خانگی فعلی آبله مواد آلیاژ آلومینیوم به پنج درجه تقسیم می شود:

رتبه اول: آلیاژ آلومینیوم و منیزیم همچنین شامل بخشی از منگنز، بزرگترین مزیت مواد ظرفيت آنتی اکسيدانی خوب است و به دلیل محتوای منگنز پس خاص قدرت و سفتی، ماده ایده آل برای انجام آبله است. چین جنوب غربی کارخانه آلومینیوم آلومینیوم پردازش عملکرد پایدار ترین.

درجه دوم: آلیاژ آلومینیوم منگنز مقاومت مصالح و سفتی کمی بهتر از آلیاژ آلومینیوم-منیزیم. اما ظرفيت آنتی اکسيدانی کمی پایین تر از آلیاژ آلومینیوم و منیزیم است. هر دو طرف به انجام درمان محافظتی، اساسا به حل آن آنتی اکسیدان ظرفیت هنوز به خوبی به عنوان کاستی از آلیاژ آلومینیوم-منیزیم است مانند داخلی Ruimin آلومینیومی آلومینیوم پردازش عملکرد پایدار ترین.

درجه سوم: آلیاژ آلومینیوم آلیاژ منگنز، منيزيم محتوای کمتر. بنابراین قدرت و سفتی آن کمتر از آلیاژ منیزیم آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم منگنز هستند (اما قیمت آن گران است). به دلیل نرم آن آسان برای پردازش، تا زمانی که ضخامت برخی پایه برای دیدار با گین اساسی ترین