صفحه نمایش آلومینیومی سوراخ شده روی دیوار روکش

- Jan 23, 2018 -

aluminum wall cladding

برای ساخت دیوار ساختمان زیبا، معمار یک پنجره آلومینیومی برای دیوار شیشه اضافه می کند.

aluminum wall panel

aluminum wall cladding panels