چگونه برای جلوگیری از تغییر شکل روکش آلومینیوم

- Sep 11, 2017 -

اول از همه، در منطقه بزرگ روکش آلومینیومی با یک سفت کننده در پشت، اگر نصب مناسب باشد، رگه ها می توانند روکش آلومینیومی را در معرض تغییر شکل وضعیت قرار ندهند.

دوم، هنگامی که بسته بندی باید بسته بندی شود، اگر بتوانید از جعبه چوبی برای ثابت استفاده کنید، می توانید فرآیند حمل و نقل را در صفحه آلومینیومی بین برخورد کاهش دهید تا از تغییر شکل کاسته شود. با این حال، این به شدت هزینه را افزایش می دهد.

مجددا، در فرایند حمل و نقل، نیاز به اطمینان از اینکه منظور از روکش آلومینیوم پشته معقول، برای جلوگیری از روند حمل و نقل و ظهور اکستروژن.

در نهایت، به منظور اطمینان از اینکه مهارت های کارکنان برای تسلط بر ترخیص، به دلیل زاویه خم شدن بزرگ یا کوچک، به احتمال زیاد بر تغییر شکل وضعیت روکش آلومینیوم تاثیر می گذارد.