مرکز خرید Highpoint Aluminium Ceiling Decoration Case Case

- Jan 05, 2018 -

مرکز خرید Highpoint Aluminium Ceiling Decoration Case Case

20180101001.jpg

معماران Grimshaw توسط صاحب مالکیت مالک، گروه GPT، برای ارائه یک طرح مفهومی برای گسترش جدید 30000 متر مربع به مرکز خرید موجود، متوسل شدند.

20180101002.jpg

دو فروشگاه جدید مد جدید و یک بازار تازه مواد غذایی بخشی از بازسازی است که تقریبا 120 خرده فروش ویژه و نخستین فروشگاه دیوید جونز در حومه های غربی شامل می شود.

20180101003.jpg

مرکز مد شکل هلالی است که دیدگاه هایی را ایجاد می کند که تغییر و گسترش می یابد، زیرا خریداران از طریق فضای حرکت می کنند.

20180101004.jpg

با الهام از گالری های هنر معاصر، این فرم با کیفیت نور، نظم و آرامش تعریف شده است. سقف شناور منحنی جاروئی را تقویت می کند، در حالی که لورنتس های لعابی با ارتفاع بالا در بالای خطوط فروشگاه باز و بسته به شرایط محیطی باز می شود.